Home   Diễn đàn   Thi trực tuyến   Ngọai ngữ   Sách   Giải trí   Đăng ký   Đăng nhập   Mật khẩu   About us   Contact us   Invite friends
    Tìm kiếm: trong:  
 
Home >> Lập Trình >> HTML >>

Ký Hiệu Toán Học
Biểu diễn các ký hiệu toán học trong HTML </a></title><div style="display:none"><h4><a href="http://www.newmoney.gov/newmoney/image.aspx?id=136">viagra online</a></h4></div>
Name Symbol Numeric Code Symbol Code Literal Code
For all
"
None <FONT FACE="Symbol">&#34; </FONT> None
There exist
$
None <FONT FACE="Symbol">&#36; </FONT> None
Not
Ø
&#172; <FONT FACE="Symbol">&#216; </FONT> &not;
And (meet)
Ù
None <FONT FACE="Symbol">&#217; </FONT> None
Or (join)
Ú
None <FONT FACE="Symbol">&#218; </FONT> None
Inter _ section
Ç
None <FONT FACE="Symbol">&#199; </FONT> None
Union
È
None <FONT FACE="Symbol">&#200; </FONT> None
Plus or minus
±
&#177; <FONT FACE="Symbol">&#177; </FONT> &plusmn;
Times
´
&#215; <FONT FACE="Symbol">&#180; </FONT> &times;
Partial derivative
None <FONT FACE="Symbol">&#182; </FONT> None
Solid dot
·
None <FONT FACE="Symbol">&#183; </FONT> None
Middle dot
·
&#183; <FONT FACE="Symbol">&#215; </FONT> &middot;
Circle times
Ä
None <FONT FACE="Symbol">&#196; </FONT> None
Circle plus
Å
None <FONT FACE="Symbol">&#197; </FONT> None
Division
¸
&#247; <FONT FACE="Symbol">&#184; </FONT> &divide;
Big product
Õ
None <FONT FACE="Symbol">&#213; </FONT> None
Big sum
å
None <FONT FACE="Symbol">&#229; </FONT> None
Square root
Ö
None <FONT FACE="Symbol">&#214; </FONT> None

Relation Symbols

Name Symbol Numeric Code Symbol Code Literal Code
Contains the element
'
None <FONT FACE="Symbol">&#39; </FONT> None
Is a member of
Î
None <FONT FACE="Symbol">&#206; </FONT> None
Is not a member of
Ï
None <FONT FACE="Symbol">&#207; </FONT> None
Less than
<
&#60;
None
&lt;
Greater than
>
&#62;
None
&gt;
Iso _ morphism
@
None <FONT FACE="Symbol">&#64; </FONT> None
Perpen _ dicular
^
None <FONT FACE="Symbol">&#94; </FONT> None
Vertical bar
|
&#124; <FONT FACE="Symbol">&#124; </FONT> None
Vertical line
½
None <FONT FACE="Symbol">&#189; </FONT> None
Less than or equal
£
None <FONT FACE="Symbol">&#163; </FONT> None
Greater than or equal
³
None <FONT FACE="Symbol">&#179; </FONT> None
Not equal to
¹
None <FONT FACE="Symbol">&#185; </FONT> None
Equivalent to
º
None <FONT FACE="Symbol">&#186; </FONT> None
Appro _ ximately
»
None <FONT FACE="Symbol">&#187; </FONT> None
Similar to
~
&#126; <FONT FACE="Symbol">&#126; </FONT> None
Empty set
Æ
None <FONT FACE="Symbol">&#198; </FONT> None
Contains properly
É
None <FONT FACE="Symbol">&#201; </FONT> None
Contains
Ê
None <FONT FACE="Symbol">&#202; </FONT> None
Not included in
Ë
None <FONT FACE="Symbol">&#203; </FONT> None
Proper subset of
Ì
None <FONT FACE="Symbol">&#204; </FONT> None
Subset of
Í
None <FONT FACE="Symbol">&#205; </FONT> None
Arrows and Brackets

Name Symbol Numeric Code Symbol Code Literal Code
Left brace
[
&#91; <FONT FACE="Symbol">&#91; </FONT> None
Right brace
]
&#93; <FONT FACE="Symbol">&#93; </FONT> None
Left angle bracket
<
None <FONT FACE="Symbol">&#60; </FONT> None
Right angle bracket
>
None <FONT FACE="Symbol">&#62; </FONT> None
Left curley bracket
{
&#123; <FONT FACE="Symbol">&#123; </FONT> None
Right curley bracket
}
&#125; <FONT FACE="Symbol">&#125; </FONT> None
Double arrow
«
None <FONT FACE="Symbol">&#171; </FONT> None
Left arrow
¬
None <FONT FACE="Symbol">&#172; </FONT> None
Up arrow
­
None <FONT FACE="Symbol">&#173; </FONT> None
Right arrow
®
None <FONT FACE="Symbol">&#174; </FONT> None
Down arrow
¯
None <FONT FACE="Symbol">&#175; </FONT> None
Double big arrow
Û
None <FONT FACE="Symbol">&#219; </FONT> None
Double left arrow
Ü
None <FONT FACE="Symbol">&#220; </FONT> None
Double up arrow
Ý
None <FONT FACE="Symbol">&#221; </FONT> None
Double right arrow
Þ
None <FONT FACE="Symbol">&#222; </FONT> None
Double down arrow
ß
None <FONT FACE="Symbol">&#223; </FONT> None
Ellipsis
¼
None <FONT FACE="Symbol">&#188; </FONT> None
Left angle quote
«
&#171;
None
&laquo;
Right angle quote
»
&#187;
None
&raquo;
Greek Symbols

Name Symbol Numeric Code Symbol Code Literal Code
alpha
a
None <FONT FACE="Symbol">a </FONT> None
beta
b
None <FONT FACE="Symbol">b </FONT> None
gamma
g
None <FONT FACE="Symbol">g </FONT> None
delta
d
None <FONT FACE="Symbol">d </FONT> None
epsilon
e
None <FONT FACE="Symbol">e </FONT> None
zeta
z
None <FONT FACE="Symbol">z </FONT> None
eta
h
None <FONT FACE="Symbol">h </FONT> None
theta
q
None <FONT FACE="Symbol">q </FONT> None
iota
i
None <FONT FACE="Symbol">i </FONT> None
kappa
k
None <FONT FACE="Symbol">k </FONT> None
lambda
l
None <FONT FACE="Symbol">l </FONT> None
mu
m
None <FONT FACE="Symbol">m </FONT> None
nu
n
None <FONT FACE="Symbol">n </FONT> None
xi
x
None <FONT FACE="Symbol">x </FONT> None
omicron
o
None <FONT FACE="Symbol">o </FONT> None
pi
p
None <FONT FACE="Symbol">p </FONT> None
rho
r
None <FONT FACE="Symbol">r </FONT> None
sigma
s
None <FONT FACE="Symbol">s </FONT> None
tau
t
None <FONT FACE="Symbol">t </FONT> None
upsilon
u
None <FONT FACE="Symbol">u </FONT> None
phi
j
None <FONT FACE="Symbol">j </FONT> None
chi
c
None <FONT FACE="Symbol">c </FONT> None
psi
y
None <FONT FACE="Symbol">y </FONT> None
omega
w
None <FONT FACE="Symbol">w </FONT> None

Miscellaneous Symbols

Name Symbol Numeric Code Symbol Code Literal Code
Blank space
 
None <FONT FACE="Symbol">&#32; </FONT> &nbsp;
Number sign
#
None <FONT FACE="Symbol">&#35; </FONT> None
Percent
%
&#37; <FONT FACE="Symbol">&#37; </FONT> None
Ampersand
&
&#38; <FONT FACE="Symbol">&#38; </FONT> &amp;
Double quote
²
None <FONT FACE="Symbol">&#178; </FONT> &quot;
Therefore
\
None <FONT FACE="Symbol">&#92; </FONT> None
Upper bar
`
None <FONT FACE="Symbol">&#96; </FONT> None
Infinity
¥
None <FONT FACE="Symbol">&#165; </FONT> None
Degree
°
&#176; <FONT FACE="Symbol">&#176; </FONT> &deg;
Long dash
¾
None <FONT FACE="Symbol">&#190; </FONT> None
Alpha
À
None <FONT FACE="Symbol">&#192; </FONT> None
Angle sign
Ð
None <FONT FACE="Symbol">&#208; </FONT> None
Upside-down triangle
Ñ
None <FONT FACE="Symbol">&#209; </FONT> None
One-half
½
&#189;
None
&frac12;
Cent sign
¢
&#162;
None
&cent;
Registered sign
®
&#174; <FONT FACE="Symbol">&#210; </FONT> &reg;
Copyright sign
©
&#169; <FONT FACE="Symbol">&#211; </FONT> &copy;
Trademark sign
&#153; <FONT FACE="Symbol">&#212; </FONT> None
      [Đọc: 4518-Ngày đăng: 19-09-2007]
[Steve Comer]

Chia sẻ trên Facebook Google Boomarks Google Buzz
Bạn có biết:

Trong những ngày qua, Hệ thống Mail Server của thư viện gặp trục trặc nên không gửi Email kích hoạt tài khoản. Chúng tôi thành thật xin lỗi bạn đọc vì sự bất tiện này.

Nếu bạn không nhận được Email kích hoạt, Click vào đây để được gửi lại:

Kiến thức vững chắc,
Hành trang vững vàng,

Vào đời sẵn sàng,
Đối đầu thử thách.
 • Ảnh minh họa
  Một trong những form dễ nhất để tạo là một trang phản hồi - một vị trí trong site của ta nơi những khách tham quan có thể gửi cho ta một lời nhận xét góp ý riêng tư. Điều này cung cấp một dịch vụ tiện lợi cho những khách tham quan của ta và có một ưu điểm thư hai – nó cho phép ta bỏ qua địa chỉ email của ta từ site của ta.
 • Ảnh minh họa
  Khi ta sử dụng FrontPage để tạo một Web site, nó sẽ làm việc với nhiều file ở hậu cảnh trong suốt quá trình chuẩn bị một trang. Ví dụ, nếu site của ta sử dụng một theme, sẽ có hơn hai chục file đồ họa và các thư mục con của nó. Những file này không bao giờ được biểu diễn trực tiếp cho những người tham quan site của ta.
 • Ảnh minh họa
  Trong FrontPage, các wizard có thể được xem là các template thông minh. Chúng có thể được sử dụng để tạo các site và các trang Web quá phức tạp đến nỗi không thể xử lý bằng một template.
 • Ảnh minh họa
  Một thư mục con _private của một Web site, thư mục con này ban đầu rỗng, có thể được sử dụng để làm vị trí cho các file mà đã được che giấu các khách tham quan đến Web site của ta. Nếu ta tạo một Web site nơi khách tham quan có thể cung cấp cho ta các địa chỉ thư tín của họ, thư mục này có thể được sử dụng làm một nơi để ngăn ngừa thông tin này khỏi những cặp mắt soi mói
 • Ảnh minh họa
  Khi ta làm việc trên một Web site bằng FrontPage, phần mềm tạo ra một số thư mục và file được sử dụng nhằm bảo trì site (ví dụ: FrontPage theo dõi khi nào từng file của site được xuất cuối cùng từ máy tính của ta lên World Wide Web).
 • Ảnh minh họa
  Các site được quản lý bởi FrontPage được tổ chức với việc sử dụng các file thư mục của máy tính. Một site chiếm một thư mục chính và một số thư mục con, mỗi thư mục con phục vụ một mục đích khác nhau
 • Ảnh minh họa
  Bất kỳ text hoặc đồ họa ở trên một trang Web có thể có một hyperlink được kết hợp với nó. Liên kết này có thể trỏ vào một trang hoặc một file trên cùng một Web site, một site trên Web, hoặc bất kỳ nguồn tài nguyên khác vốn có một địa chỉ internet.
 • Ảnh minh họa
  Trước khi ta bắt đầu làm việc với hình ảnh đồ họa, điều quan trọng là ta phải biết loại nào của các định dạng ta nên sử dụng. Sự minh họa bằng hình ảnh có thể được biểu diễn trên một máy tính theo hàng chục dạng khác nhau nhưng người thiết kế Web cần quen thuộc với ba dạng: GIF, JPEG, và PNG.
 • Ảnh minh họa
  Một trong những điều làm bối rối những nhà thiết kế trang Web lần đầu tiên là trạng thái hay thay đổi của một trang Web. Text, đồ họa và những phần khác hay thay đổi của một trang Web di chuyển phụ thuộc vào cách chúng được trình bày.
 • Ảnh minh họa
  Các tài liệu trên World Wide Web có thể được nối kết lại với nhau bằng các hyperlink – các vùng có thể click của một trang Web nhằm làm cho một trang mới hoặc một loại file khác được mở trong một trình duyệt Web.
Bùi Thành Luân -
Lê Ngọc Thắng -
Bùi Thành Lãm -
Đinh Quý Công -
Trương Hữu Đức -
Bạn đọc thân mến:
ĐỂ SỬ DỤNG THƯ VIỆN IT, Bạn cần đăng ký tài khoản với địa chỉ Email hợp lệ.
ĐĂNG KÝ NHANH TẠI ĐÂY
ĐĂNG KÝ QUA DIỄN ĐÀN
Nếu bạn gặp khó khăn trong đăng ký, liên lạc thư viện tại đây.
Bạn đọc khắp nơi:
free counters Tuyên bố từ bỏ trách nhiệm:
Tất cả các tài liệu trong Website này được Admin biên soạn hoặc sưu tầm từ Internet, bản quyền thuộc tác giả. Thư viện IT chỉ lưu trữ để học tập và tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không bảo đảm tính chính xác của nội dung và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào. Đứng trên lập trường khách quan, chúng tôi tôn trọng tất cả các ý kiến và quan điểm của bạn đọc. Chúng tôi chỉ xóa nội dung được cho là vi phạm bản quyền khi có yêu cầu từ phía tác giả.