Home   Diễn đàn tin tức   Tin học   Ngọai ngữ   Sách   Giải trí   Đăng ký   Quên mật khẩu   Về thư viện   Liên lạc   Mời bạn bè
    Tìm kiếm nhanh: trong:  
 
Lớp 12  Vật Lý  Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều  [102 bài]


Đề tài Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều102 bài trong 11 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Người ta cần truyền một công suất 5MW từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ cách nhau 5km. Hiệu điện thế hiệu dụng cuộn thứ cấp của máy tăng áp là U = 100kV. Muốn độ giảm thế trên đường dây không quá 1%U thì tiết diện của đường dây dẫn phải thỏa điều kiện nào? Biết điện trở suất của dây tải điện là 1,7.10-8Ωm. A.5,8(mm2) ≤ S B. 5,8(mm2) ≤ S <≤ 8,5 (mm2) C. 8,5(mm2) ≤ S D.8,5(mm2) ≥ S Người ta cần truyền một công suất điện một pha 10000kW dưới một hiệu điện thế hiệu dụng 5kV đi xa. Mạch điện có hệ số công suất cosφ = 0,8Ω. Muốn cho tỷ lệ năng lượng mất trên đường dây không quá 10% thì điện trở của đường dây phải có giá trị trong khoảng nào? A. 10Ω ≤ R <≤ 12Ω B. R ≤ 14Ω C. R ≤ 16Ω D. 16Ω ≤ R ≤ 18Ω Một máy biến thế có tỉ số vòng , hiệu suất 96% nhận một công suất 10(kW) ở cuộn sơ cấp và hiệu thế ở hai đầu sơ cấp là 1(kV), hệ số công suất của mạch thứ cấp là 0,8, thì cường độ dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp là: A. 30(A) B. 40(A) C. 50(A) D. 60(A)  read more
Số câu hỏi: 20.   Thời gian làm bài: 40 phút
 
Ảnh minh họa
Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220V. Khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484V. Bỏ qua hao phí của máy. Số vòng dây cuộn thứ cấp là A. 1100vòng B. 2000vòng C. 2200 vòng D. 2500 vòng Một máy biến áp một pha có số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 2000 vòng và 100 vòng. Điện áp và cường độ hiệu dụng ở mạch sơ cấp là 120V – 0,8A. Bỏ qua mất mát điện năng thì điện áp hiệu dụng và công suất ở mạch thứ cấp là: A. 6V – 96W. B. 240V – 96W. C. 6V – 4,8W. D. 120V – 4,8W. Cuộn thứ cấp của máy biến thế có 1000vòng. Từ thông xoay chiều trong lõi biến thế có tần số 50Hz và giá trị cực đại 0,5mWb. Suất điện động hiệu dụng của cuộn thứ cấp là: A. 111V. B. 157V. C. 500V. D. 353,6V.  read more
Số câu hỏi: 20.   Thời gian làm bài: 40 phút
 
Ảnh minh họa
Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có điện áp pha là 127V và tần số f = 50Hz. Người ta đưa dòng ba pha vào ba tải như nhau mắc tam giác, mỗi tải có điện trở thuần 100Ω và cuộn dây có độ tự cảm 1/π H. Cường độ dòng điện đi qua các tải và công suất do mỗi tải tiêu thụ là A. I = 1,56A; P = 726W. B. I = 1,10A; P = 750W. C. I = 1,56A; P = 242W. D. I = 1,10A; P = 250W. Trong mạch điện xoay chiều gồm phần tử X nối tiếp với phần tử Y. Biết rằng X, Y chứa một trong ba phần tử (điện trở thuần, tụ điện, cuộn dây). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế thì hiệu điện thế hiệu dụng trên hai phần tử X, Y đo được lần lượt là . X và Y là: A. Cuộn dây và điện trở B. Cuộn dây và tụ điện. C. Tụ điện và điện trở. D. Một trong hai phần tử là cuộn dây hoặc tụ điện phần tử còn lại là điện trở.  read more
Số câu hỏi: 20.   Thời gian làm bài: 40 phút
 
Ảnh minh họa
Mạch RLC mắc nối tiếp có R = 100 (Ω); ; . Đặt vào hai đầu đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều , trong đó tần số góc ω thay đổi được. Để công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch cực đại thì tần số góc ω nhận giá trị A.100π (rad/s). B. (rad/s). C. 120π (rad/s) . D. (rad/s) Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm AM có biến trở R và L thuần cảm. Đoạn MB chỉ có tụ điện C. Đặt . Để điện áp hai đầu AM không phụ thuộc R phải điều chỉnh tần số ω đạt giá trị là: A. B. C. 2ω1. D.  read more
Số câu hỏi: 20.   Thời gian làm bài: 40 phút
 
Ảnh minh họa
Đặt điện áp xoay chiều u = Uocosωt có Uo không đổi và ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Thay đổi ω thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω1 bằng cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω2. Hệ thức đúng là : A. B. C. D. Máy biến áp có cuộn sơ cấp không có điện trở thuần nhưng máy không tốt nên hiệu suất chỉ đạt 95% . Cường độ dòng vào cuộn sơ cấp và hiệu điện thế là 0,05A và 220V thì lấy ra ở cuộn thứ cấp dòng có cường độ bao nhiêu khi hiệu điện thế lấy ra là 12V ? A. 0, 187 (A) B. 0,071 (A) C. 0,917 (A) D. 0,871 (A) Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là A. B. 50 W. C. D. 100 W.  read more
Số câu hỏi: 20.   Thời gian làm bài: 40 phút
 
Ảnh minh họa
Mạch điện X (gồm 3 phần tử: R1, L1, C1 mắc nối tiếp) có tần số góc khi cộng hưởng là ω1 và mạch điện Y (gồm 3 phần tử: R2, L2, C2 mắc nối tiếp) có tần số góc khi cộng hưởng là ω2. Biết ω1 ≠ ω2 và L1 = 2L2. Mắc nối tiếp 2 mạch X và Y với nhau thì tần số góc khi cộng hưởng của mạch này là : A. B. C. D. Cho mạch R,L,C nối tiếp với tần số của mạch có thể thay đổi được, hệ số tự cảm của cuộn dây , ứng với hai giá trị tần số là 50Hz và 150Hz thì công suất tiêu thụ của mạch như nhau. Giá trị điện dung của tụ điện là? A. B. C. D. Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy . Khi thay đổi R thì: A. Công suất tiêu thụ trên mạch không đổi B. Độ lệch pha giữa u và i thay đổi C. Hệ số công suất trên mạch thay đổi. D. Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở không đổi.  read more
Số câu hỏi: 20.   Thời gian làm bài: 40 phút
 
Ảnh minh họa
Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp là 3000 vòng, cuộn thứ cấp 500 vòng, được mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 50Hz, khi đó cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp là 12A. Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là A. 1,41 a. B. 2,00 a . C. 2,83 a. D. 72,0 a. Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV và công suất 200kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480kWh. Công suất điện hao phí trên đường dây tải điện là A. ΔP = 20kW. B. ΔP = 40kW. C. ΔP = 83kW. D. ΔP = 100kW. Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV và công suất 200kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480kWh. Hiệu suất của quá trình truyền tải điện là A. H = 95%. B. H = 90%. C. H = 85%. D. H = 80%.  read more
Số câu hỏi: 20.   Thời gian làm bài: 40 phút
 
Ảnh minh họa
Một động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động bình thường khi hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu mỗi cuộn dây là 100V. Trong khi đó chỉ có một mạng điện xoay chiều ba pha do một máy phát ba pha tạo ra, suất điện động hiệu dụng ở mỗi pha là 173V. Để động cơ hoạt động bình thường thì ta phải mắc theo cách nào sau đây? A. Ba cuộn dây của máy phát theo hình tam giác, ba cuộn dây của động cơ theo hình sao. B. Ba cuộn dây của máy phát theo hình tam giác, ba cuộn dây của động cơ theo tam giác. C. Ba cuộn dây của máy phát theo hình sao, ba cuộn dây của động cơ theo hình sao. D. Ba cuộn dây của máy phát theo hình sao, ba cuộn dây của động cơ theo hình tam giác. Phát biểu nào sau đây là đúng? Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho A. nam châm vĩnh cửu hình chữ U quay đều quanh trục đối xứng của nó. B. dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm điện. C. dòng điện xoay chiều một pha chạy qua ba cuộn dây của stato của động cơ không đồng bộ ba pha. D. dòng điện một chiều chạy qua nam châm điện. Phát biểu nào sau đây là đúng? Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện: A. xoay chiều chạy qua nam châm điện. B. một chiều chạy qua nam châm điện. C. dòng điện xoay chiều một pha chạy qua ba cuộn dây của stato của động cơ không đồng bộ ba pha. D. dòng điện xoay chiều ba pha chạy qua ba cuộn dây của stato của động cơ không đồng bộ ba pha.  read more
Số câu hỏi: 20.   Thời gian làm bài: 40 phút
 
Ảnh minh họa
Phát biểu nào sau đây Đúng đối với máy phát điện xoay chiều? A. Biên độ của suất điện động tỉ lệ với số cặp của nam châm. B. Tần số của suất điện động tỉ lệ với số vòng dây của phần ứng. C. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở các cuộn dây của phần ứng. D. Cơ năng cung cấp cho máy được biến đổi hoàn toàn thành điện năng. Máy phát điện xoay chiều một pha và ba pha giống nhau ở điểm nào? A. Đều có phần ứng quang, phần cảm cố định. B. Đều có bộ góp điện để dẫn điện ra mạch ngoài. C. đều có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. D. Trong mỗi vòng dây của rôto, suất điện động của máy đều biến thiên tuần hoàn hai lần. Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha dựa vào A. hiện tượng tự cảm. B. hiện tượng cảm ứng điện từ. C. khung dây quay trong điện trường. D. khung dây chuyển động trong từ trường.  read more
Số câu hỏi: 20.   Thời gian làm bài: 40 phút
 
Ảnh minh họa
Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Dòng điện xoay chiều qua điện trở thuần biến thiên điều hoà cùng pha với hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở A. trong trường hợp mạch RLC xảy ra cộng hưởng điện. B. trong trường hợp mạch chỉ chứa điện trở thuần R. C. trong trường hợp mạch RLC không xảy ra cộng hưởng điện. D. trong mọi trường hợp. Mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, có R = 30Ω, ZC = 20Ω, ZL = 60Ω. Tổng trở của mạch là A. Z = 50Ω. B. Z = 70Ω. C. Z = 110Ω. D. Z = 2500Ω. Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 100Ω, tụ điện và cuộn cảm mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có dạng u = 200cos100πt(V). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là A. I = 2A. B. I = 1,4A. C. I = 1A. D. I = 0,5A.  read more
Số câu hỏi: 20.   Thời gian làm bài: 40 phút
 
 Hiển thị: Xếp theo:
  Đến trang:   2    3    4    5   ...  11      
Kiến thức vững chắc,
Hành trang vững vàng,

Vào đời sẵn sàng,
Đối đầu thử thách.
Ảnh Demo
Nếu mắc song song hai tụ điện C1 và C2 rồi mắc với cuộn cảm thuần tạo thành mạch dao động thì tần số dao động của mạch là fs = 48KHz; nếu mắc nối tiếp hai tụ điện C1 và C2 rồi mắc với cuộn cảm thuần trên tạo thành mạch dao động thì tần số dao động của mạch là fn = 100KHz. Khi mắc tụ điện C1 (C1 < C2 ) với cuộn cảm thuần trên tạo thành mạch dao động thì tần số dao động của mạch là A. 60KHz. B. 80KHz. C. 40KHz. D. 120KHz. Mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần, tụ điện có điện dung C0 = 4pF, thực hiện dao động điện từ LC tần số f = 6.106Hz. Người ta dùng cuộn cảm trên mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi để tạo mạch chọn sóng trong một máy thu thanh. Để thu được dải sóng có bước sóng từ 150m đến 25m thì giá trị điện dung C là A. 16pF ≤ C ≤ 36pF. B. 1pF ≤ C ≤ 36pF. C. 2pF ≤ C ≤ 12pF. D. giá trị khác. Phát biểu nào sau đây về sóng vô tuyến điện là sai? A. Sóng có bước sóng càng ngắn, năng lượng càng lớn. B. Sóng dài có năng lượng bé, dễ bị mặt đất hấp thụ, nhưng ít bị hấp thụ trong nước. C. Sóng ngắn và sóng cực ngắn bị phản xạ ở tầng điện li và mặt đất. D. Sóng ngắn bị phản xạ ở tầng điện li và mặt đất, có khả năng truyền đi xa theo đường thẳng.
Ảnh Demo
Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125μF và một cuộn cảm có độ tự cảm 50μH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 3V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là A. B. 15mA. C. D. 0,15A. Một mạch dao động điện từ có điện dung của tụ là C = 4μF. Trong quá trình dao động điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 12V. Khi điện áp giữa hai bản tụ là 9V thì năng lượng từ trường của mạch là A. 2,88.10-4J. B. 1,62.10-4J. C. 1,26.10-4J. D. 4.50.10-4J. Một mạch dao động LC có cuộn thuần cảm L = 0,5H và tụ điện C = 50μF. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 5V. Năng lượng dao động của mạch và chu kì dao động của mạch là: A. 2,5.10-4J ; B. 0,625mJ; C. 6,25.10-4J ; D. 0,25mJ ;
Ảnh Demo
Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm L = 2μH và một tụ điện Co = 1800 pF. Nó có thể thu được sóng vô tuyến điện với bước sóng là: A. 11,3m B. 6,28m C. 13,1m D. 113m Khung dao động với tụ điện C và cuộn dây có độ tự cảm L đang dao động tự do. Người ta đo được điện tích cực đại trên một bản tụ là qo = 10–6C và dòng điện cực đại trong khung Io = 10A. Bước sóng điện tử cộng hưởng với khung có giá trị: A. 188m B. 188,4m C. 160m D. 18m Một mạch dao động gồm một tụ 20nF và một cuộn cảm 80μH, điện trở không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là Uo = 1,5V. Tính cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua trong mạch. A. 73mA. B. 43mA. C. 16,9mA. D. 53mA.
Ảnh Demo
Khung dao động LC(L = const). Khi mắc tụ C1 = 18 μF thì tần số dao động riêng của khung là fo. Khi mắc tụ C2 thì tần số dao động riêng của khung là f = 2fo. Tụ C2 có giá trị bằng A. C2 = 9 μF. B. C2 = 4,5 μF. C. C2 = 4 μF. D. C2 = 36 μF. Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C = 40pF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,25mH, cường độ dòng điện cực đại là 50mA. Tại thời điểm ban đầu cường độ dòng điện qua mạch bằng không. Biểu thức của điện tích trên tụ là A. B. q = 5.10-10sin(107t)(C). C. D. q = 5.10-9cos(107t)(C). Cho mạch dao động điện từ tự do gồm tụ có điện dung C = 1 μF. Biết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là . Biểu thức hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện có dạng: A. B. C. D.
Ảnh Demo
Một mạch dao động gồm một tụ điện có C = 18nF và một cuộn dây thuần cảm có L = 6 μH. Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là 4V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là A. 87,2mA. B. 219mA. C. 12mA. D. 21,9mA. Dòng điện trong mạch dao động LC có biểu thức: . Tụ điện trong mạch có điện dung C = 750nF. Độ tự cảm L của cuộn dây là A. 426mH. B. 374mH. C. 213mH. D. 125mH. Một mạch dao động gồm một tụ có C = 5 μF và cuộn cảm L. Năng lượng của mạch dao động là 5.10-5J. Khi điện áp giữa hai bản tụ là 3V thì năng lượng từ trường của mạch là: A. 3,5.10-5J. B. 2,75.10-5J. C. 2.10-5J. D. 10-5J.
Ảnh Demo
Mạch dao động gồm cuộn dây và tụ điện phẳng với hai bản hình tròn. Khi bán kính của bản tụ và khoảng cách giữa hai bán cùng tăng lên 4 lần thì chu kì dao động riêng của mạch thế nào ? A. Tăng 2 lần. B. Tăng 4 lần. C. Giảm 2 lần. D. Giảm 4 lần. Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có và tụ có . Tần số dao động riêng của mạch là : A. 500 Hz. B. 5 kHz. C. 50 Hz. D. 50 kHz. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm và một tụ điện có điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là 1 MHz. Giá trị C bằng : A. B. C. D.
Ảnh Demo
Cường độ dòng tức thời trong mạch dao động LC là i = sin200t (A), điện dung của tụ bằng 10μF. Điện tích cực đại trên tụ là A.10-3 C B. 10-6 C C. 5.10-6 C D. 5.10-3 C Mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có C = 0,125 μF và một cuộn cảm có L = 50 μH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa 2 bản tụ là 3V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là A. B. 15mA C. D. 0,15A Một tụ điện có điện dung 10F được tích điện đến một hiệu điện thế xác định. Sau đó nối hai bản tụ điện vào 2 đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1H. Bỏ qua điện trở của các dây nối, lấy π2 = 10. Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu (kể từ lúc nối) thì điện tích trên tụ có giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu? A. B. C. D.
Ảnh Demo
Một mạch thu sóng điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung biến đổi. Để thu được sóng có bước sóng 90 m, người ta phải điều chỉnh điện dung của tụ là 300 pF. Để thu được sóng 91 m thì phải A. tăng điện dung của tụ thêm 303,3 pF. B. tăng điện dung của tụ thêm 306,7 pF. C. tăng điện dung của tụ thêm 3,3 pF. D. tăng điện dung của tụ thêm 6,7 pF. Một mạch chọn sóng để thu được sóng có bước sóng 20 m thì cần chỉnh điện dung của tụ là 200 pF. Để thu được bước sóng 21 m thì chỉnh điện dung của tụ là A. 220,5 pF. B. 190,47 pF. C. 210 pF. D. 181,4 mF. Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì A. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm. B. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi. C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện. D. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.
Ảnh Demo
Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cở A. vài chục km. B. vài km. C. vài chục m. D. vài m. Điện từ trường được sinh ra bởi A. quả cầu tích điện không đổi, đặt cố định và cô lập. B. một tụ điện có điện tích không đổi, đặt cô lập. C. dòng điện không đổi chạy qua ống dây xác định. D. tia lửa điện. Mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 2 μH và tụ điện có điện dung 8 μF. Tần số dao động riêng của mạch bằng A. B. C. D.
Ảnh Demo
Công thức tính năng lượng điện từ của một mạch dao động LC là A. B. C. D. Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Qo và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là Io thì chu kì dao động điện từ trong mạch là A. B. C. D. Trong mạch dao động điện từ LC, khi dùng tụ điện có điện dung C1 thì tần số dao động là f1 = 30 kHz, khi dùng tụ điện có điện dung C2 thì tần số dao động là f2 = 40 kHz. Khi dùng hai tụ điện có các điện dung C1 và C2 ghép song song thì tần số dao động điện từ là A. 38 kHz. B. 35 kHz. C. 50 kHz. D. 24 kHz.
Ảnh Demo
Mạch chọn sóng trong máy thu vô tuyến điện hoạt động dựa trên hiện tượng A. Phản xạ sóng điện từ. B. Giao thoa sóng điện từ. C. Khúc xạ sóng điện từ. D. Cộng hưởng sóng điện từ. Một mạch dao động có tụ điện và cuộn dây thuần cảm L. Để tần số điện từ trong mạch bằng 500 Hz thì L phải có giá trị A. 5.10-4 H. B. C. D. Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điện trở của dây dẫn không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Khi điện dung có giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Khi điện dung có giá trị C2 = 4C1 thì tần số dao động điện từ riêng trong mạch là A. f2 = 0,25f1. B. f2 = 2f1. C. f2 = 0,5f1. D. f2 = 4f1.
Ảnh Demo
Việc phát sóng điện từ ở đài phát phải qua các giai đoạn nào, ứng với thứ tự nào? I. Tạo dao động cao tần; II. Tạo dao động âm tần; III. Khuyếch đại dao động. IV. Biến điệu; V. Tách sóng. A. I, II, III, IV; B. I, II, IV, III; C. I, II, V, III; D. I, II, V, IV. Việc thu sóng điện từ ở máy thu phải qua các giai đoạn, với thứ tự nào? I. Chọn sóng; II. Tách sóng; III. Khuyếch đại âm tần; IV. Khuyếch đại cao tần; V. Chuyển thành sóng âm. A. I, III, II, IV, V; B. I, IV,II, III, V; C. I, II, IV, III, V; D. I, II, IV, V. Sóng nào sau đây được dùng trong truyền hình bằng sóng vô tuyến điện? A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn.
Ảnh Demo
Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C = 16nF và cuộn cảm L = 25mH. Tần số góc dao động của mạch là A. ω = 200Hz. B. ω = 200rad/s. C. ω = 5.10-5Hz. D. ω = 5.104rad/s. Tụ điện của mạch dao động có điện dung C = 1μF, ban đầu được tích điện đến hiệu điện thế 100V, sau đó cho mạch thực hiện dao động điện từ tắt dần. Năng lượng mất mát của mạch từ khi bắt đầu thực hiện dao động đến khi dao động điện từ tắt hẳn là bao nhiêu? A. ΔW = 10mJ. B. ΔW = 5mJ. C. ΔW = 10kJ. D. ΔW = 5kJ Người ta dùng cách nào sau đây để duy trì dao động điện từ trong mạch với tần số riêng của nó? A. Đặt vào mạch một hiệu điện thế xoay chiều. B. Đặt vào mạch một hiệu điện thế một chiều không đổi. C. Dùng máy phát dao động điện từ điều hoà. D. Tăng thêm điện trở của mạch dao động.
Ảnh Demo
Chọn phương án Đúng. Dao động điện từ trong mạch LC là quá trình: A. biến đổi không tuần hoàn của điện tích trên tụ điện. B. biến đổi theo hàm số mũ của chuyển động. C. chuyển hoá tuần hoàn giữa năng lượng từ trường và năng lượng điện trường. D. bảo toàn hiệu điện thế giữa hai bản cực tụ điện. Trong một mạch dao động LC có tụ điện là 5μF, cường độ tức thời của dòng điện là i = 0,05sin2000t(A). Độ tự cảm của tụ cuộn cảm là: A. 0,1H. B. 0,2H. C. 0,25H. D. 0,15H. Trong một mạch dao động LC có tụ điện là 5μF, cường độ tức thời của dòng điện là i = 0,05sin2000t(A). Biểu thức điện tích trên tụ là: A. B. C. D.
Ảnh Demo
Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,02 sin 2000t (A). Tụ điện trong mạch có điện dung 5 μF. Độ tự cảm của cuộn cảm là A. L = 50 mH. B. L = 50 H. C. L = 5.10–6 H. D. L = 5.10–8 H. Mạch dao động điện từ điều hoà LC gồm tụ điện C = 30nF và cuộn cảm L = 25 mH. Nạp điện cho tụ điện đến đến hiệu điện thế 4,8 V rồi cho tụ phóng điện qua cuộn cảm, cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là A. I = 3,72 mA. B. I = 4,28 mA. C. I = 5,20 mA. D. I = 6,34 mA. Mạch dao động LC có điện tích trong mạch biến thiên điều hoà theo phương trình q = 4sin(2π10t) μC . Tần số dao động của mạch là A. f = 10 Hz. B. f = 10 kHz. C. f = 2π Hz. D. f = 2π kHz.
Ảnh Demo
Hãy chọn MỘT phương án (A, B, C hoặc D) tương ứng với từ có dấu trọng âm chính ở vị trí khác nhất trong mỗi câu sau đây:
Ví dụ:
A. establish
B. rely
C. project
D. require
Ảnh Demo
Hãy chọn MỘT phương án (A, B, C hoặc D) tương ứng với từ có dấu trọng âm chính ở vị trí khác nhất trong mỗi câu sau đây:
Ví dụ:
A. deliberate
B. subsequent
C. frequently
D. consequent
Ảnh Demo
Hãy chọn MỘT phương án (A, B, C hoặc D) tương ứng với từ có dấu trọng âm chính ở vị trí khác nhất trong mỗi câu sau đây:
Ví dụ
A. fertilize
B. recycle
C. material
D. environment
Ảnh Demo
Hãy chọn MỘT phương án (A, B, C hoặc D) tương ứng với từ có dấu trọng âm chính ở vị trí khác nhất trong mỗi câu sau đây:
Ví dụ
A. different
B. element
C. rotation
D. fertilizer
Ảnh Demo
Hãy chọn MỘT phương án (A, B, C hoặc D) tương ứng với từ có dấu trọng âm chính ở vị trí khác nhất trong mỗi câu sau đây:
Ví dụ
a. apology
b. canoeing
c. industry
d. disaster
Ảnh Demo
Hãy chọn MỘT phương án (A, B, C hoặc D) tương ứng với từ có dấu trọng âm chính ở vị trí khác nhất trong mỗi câu sau đây:
Ví dụ
a. production
b. satisfy
c. mistaken
d. however
Ảnh Demo
Hãy chọn MỘT phương án (A, B, C hoặc D) tương ứng với từ có dấu trọng âm chính ở vị trí khác nhất trong mỗi câu sau đây:
Ví dụ
a. attraction
b. satisfactory
c. occupation
d. disappointment
Ảnh Demo
Hãy chọn MỘT phương án (A, B, C hoặc D) tương ứng với từ có dấu trọng âm chính ở vị trí khác nhất trong mỗi câu sau đây:
Ví dụ:
a. compare
b. single
c. include
d. consult
Ảnh Demo
Hãy chọn MỘT phương án (A, B, C hoặc D) tương ứng với từ có dấu trọng âm chính ở vị trí khác nhất trong mỗi câu sau đây:
Ví dụ:
a. admit
b. account
c. conquer
d. decree
Ảnh Demo
Hãy chọn MỘT phương án (A, B, C hoặc D) tương ứng với từ có dấu trọng âm chính ở vị trí khác nhất trong mỗi câu sau đây:
Ví dụ:
a. costume
b. learning
c. engine
d. device
Đặng Vân Oanh -
Phan Phúc Doãn -
Bùi Thành Lãm -
Đỗ Minh Vũ -
Dương Quốc Đoàn -
Trương Hữu Đức -
Bạn đọc khắp nơi:
free counters Tuyên bố từ bỏ trách nhiệm:
Thư viện IT chân thành cảm ơn tác giả của những nội dung trong Trang này. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì không xin phép quý vị trước khi dùng. Mặc dù mục đích là lưu trữ để học tập và tham khảo, các nội dung trên trang này đã kiểm tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không thể bảo đảm chính xác tuyệt đối và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào. Chúng tôi sẽ xóa nội dung được cho là vi phạm bản quyền khi có yêu cầu từ phía tác giả.